Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295748
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Historia szkoły

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYWEJ

 

Szkoła Podstawowa w Krzywej funkcjonuje od 1946 roku. Jej pierwszym kierownikiem był pan Władysław Piórkowski a najwyższą klasą - klasa V. Lekcje odbywały się w budynku nr 1. W pozostałych dwóch budynkach do początku lat 60-tych mieściły się prywatne mieszkania.

W 1948 r. dzięki staraniom następnego kierownika, pana Józefa Radziejewskiego podniesiono stopień organizacyjny szkoły. Najwyższą klasą była wówczas klasa VII, a uczęszczały tu dzieci zarówno z Krzywej, jak i z Grobli, Starego Łomu, Witkowa i Okmian.

W 1950 r. funkcję kierownika obejmuje pan Józef Krukierek i sprawuje ją do czerwca 1954 r.

W latach 1954 - 1969 stanowisko kierownicze pełnił pan Czesław Lemanowicz, który wykazał się niezwykłym zmysłem organizacyjnym. Dzięki jego staraniom zaczął prężnie działać Komitet Rodzicielski, a rodzice aktywnie uczestniczyli w poprawie bazy materialnej szkoły. W latach 70 – tych oddano do użytku budynek nr 2 i 3 gdzie w chwili obecnej mieści się Punkt Przedszkolny i Gminna Biblioteka Publiczna.

W 1969 r. szkoła przystąpiła do pracy pod kierownictwem pana Piotra Bieńka, który pełnił tę funkcję do 1978 r. Szkoła nadal się rozwijała i modernizowała. Dzięki staraniom ówczesnego kierownika biblioteka szkolna została zaopatrzona w nowe pozycje książkowe, zakupiono też pomoce dydaktyczne, przeprowadzono remonty budynków szkolnych i klas.

Natomiast pierwszym dyrektorem naszej placówki szkolnej została w 1978 r. pani Janina Kałwak, która przepracowała w tej szkole 30 lat i w 1982 r. przeszła na emeryturę.

Od tego roku ( 1982) stanowisko dyrektora szkoły zostaje powierzone pani Stanisławie Tracz, która sprawuje tę funkcję do 1999 r. Szkoła ciągle się unowocześnia i modernizuje. Zostaje przeprowadzony kapitalny remont budynku nr 2, do wszystkich budynków zostaje doprowadzona bieżąca woda a wewnątrz instaluje się sanitariaty.

W 1999 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu, stanowisko dyrektora obejmuje pani Jolanta Bekaluk – Pyrz, która pełni tę funkcje do dziś.

Obecnie szkoła spełnia wymogi nowoczesnej i przyjaznej dzieciom placówki. Nauka odbywa się w dwóch budynkach. Sale lekcyjne są przestronne i jasne. Dzięki staraniom pani dyrektor została utworzona sala komputerowa, piece kaflowe w pierwszym budynku zostały zastąpione nowoczesnym ogrzewaniem. W dwóch budynkach wymieniono okna, a w salach lekcyjnych położono panele podłogowe. Zakupiono nowe stoliki i krzesełka. Jest to szkoła sześcio-oddziałowa wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.

Na zajęcia uczęszczają uczniowie z Krzywej, Grobli, Osetnicy, Piotrowic, Okmian i Starego Łomu.

Placówka dysponuje dużym terenem przyszkolnym, na którym znajdują się boiska do siatkówki i koszykówki oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Szkoła stale się unowocześnia i modernizuje oraz wzbogaca o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dobrze układa się współpraca z rodzicami. W miejsce Komitetu Rodzicielskiego zostaje powołana Rada Rodziców, dzięki czemu rodzice mogą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krzywej liczy 10 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli zdobyła dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych. Kadra nauczycielska ciągle uzupełnia swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje poprzez udział w kursach, warsztatach, konferencjach oraz na szkoleniowych radach pedagogicznych. Ponadto nauczyciele wdrażają własne programy nauczania, są organizatorami wycieczek, licznych konkursów oraz uroczystości szkolnych i środowiskowych. Ma to korzystny wpływ na promocję szkoły, integrację ze środowiskiem i wspieranie aktywności uczniów.

Szkoła proponuje uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, na których mogą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania. Są to kółka: polonistyczne, czytelnicze, sportowe, artystyczne i techniczne.

Obecnie głównym celem dyrektora i nauczycieli jest podnoszenie jakości pracy dydaktycznejm wychowawczej i opiekuńczej.

 

                                                                      mgr Krystyna Metanowska

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY OD ROKU 1999 DO 2016

 

Od 1 września 1999 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. Jolanta Bekaluk – Pyrz. Już na początku swej działalności określa główne kierunki rozwoju placówki, przede wszystkim w zakresie podnoszenia jakości kształcenia, stwarzania warunków wspomagających proces harmonijnego rozwoju uczniów, podejmowania działań w celu wzbogacenia i unowocześnienia bazy edukacyjnej, doskonalenia współpracy z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Pani dyrektor podnosząc jakość pracy szkoły wspólnie z nauczycielami podjęła działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania. Dzięki Jej zaangażowaniu i wysiłkom kadra ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje, unowocześnia i wzbogaca warsztat pracy i poszukuje nowych rozwiązań. Natomiast uczniowie są twórczy, kreatywni, osiągają coraz lepsze wyniki oraz sukcesy na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolski. Rodzice zaś są partnerami we wszystkich działaniach dydaktyczno – wychowawczych podejmowanych przez szkołę.

Szkoła zmienia swój wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Placówka jest świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Zmieniła się nazwa szkoły. W 2006 roku szkoła otrzymuje imię 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Wraz z nadaniem imienia szkoła otrzymała sztandar, który towarzyszy uczniom we wszystkich uroczystościach i ważnych chwilach życia szkolnego. Żołnierze z jednostki wojskowej w Świętoszowie są częstymi gośćmi naszej szkoły. Biorą udział w naszych świętach i festynach rodzinnych przybliżając młodemu pokoleniu chwałę oręża polskiego oraz pokazując życie codzienne żołnierza polskiego.

To tutaj, w Szkole Podstawowej w Krzywej, wiele pokoleń uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego kształcenia. Było tak od 70 lat i jest do dziś. Jednak dzisiejsze przypomnienie historii szkoły, stwarza możliwość porównania jak wiele się zmieniło, jak zmienił się sposób życia, myślenia, pracy, postrzegania rzeczywistości. Dzisiejsi uczniowie posiadają o wiele większe możliwości zgłębiania wiedzy, korzystania z różnych źródeł informacji. Inaczej patrzą na otaczający ich świat, mają inne cele. Uczą się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkole, jakże różnej od tej sprzed 70 lat, kiedy wszystko się tu zaczęło.

W trosce o poprawę funkcjonalności i estetyki stare piece zastąpiono ogrzewaniem gazowym, dzięki czemu w szkole zrobiło się cieplej a klasy zyskały dodatkową przestrzeń. Sukcesywnie następowała wymiana mebli szkolnych we wszystkich klasach. Lekkie i kolorowe meble szkolne stwarzały przytulne miejsca do pracy dzieci.

W roku 2000 szkoła ulega reorganizacji – staje się sześcioletnią szkołą podstawową. Nadal jednak najważniejsza jest jej rola podstawowa - nauczanie i opieka nad dziećmi. Mając prawie 70 lat doświadczenia szkoła stara się kontynuować dobre tradycje wychowując uczniów otwartych na naukę i sport. Równie ważne są kontakty ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Od 2003 roku istnieje w szkole pracownia komputerowa składająca się z 12 komputerów stacjonarnych. Początkowo tylko klasy starsze uczęszczały na informatykę, lecz z biegiem czasu na zajęcia komputerowe uczęszczają wszyscy uczniowie. Staraniem dyrektora do szkoły pozyskano 12 laptopów, które są wykorzystywane przez uczniów klas młodszych na różnych zajęciach edukacyjnych. Dwie klasy zostały wyposażone w tablice interaktywne, a kolejne klasy czekają na zakup nowych multimediów.

Życie szkoły to działalność dydaktyczna- wychowawcza nie tylko zamknięta rozkładem lekcji, to także praca kół zainteresowań, imprezy szkolne i klasowe.

Rok 2006 był rokiem jubileuszowym, 14 października szkoła uroczyście obchodziła rocznicę 60-lecia swego istnienia. W tym czasie też zaczęły się pierwsze starania o budowę sali gimnastycznej.

Marzenia o budowie sali sportowej zaczęły krystalizować się w roku 2008. Fundusze unijne i dofinansowanie Gminy Chojnów sprawiły, że rozpoczęto budowę sali sportowej. Po dwóch latach intensywnych prac nastąpiło uroczyste otwarcie sali. Od tego momentu zajęcia sportowe uczniów oraz ważne wydarzenia szkolne odbywają się na sali gimnastycznej. Po zajęciach szkolnych sala jest wykorzystywana przez różne grupy sportowe, np. siatkarzy czy tez szkółkę piłkarską dla młodszych chłopców.

Ważnym elementem życia szkoły były i są konkursy przedmiotowe, współzawodnictwo w dziedzinie sportu i konkursy artystyczne. Co roku jest wśród uczniów wielu laureatów lub wyróżnionych w konkursach szkolnych (Konkurs Ekologiczny), gminnych (Konkurs o bezpieczeństwie , powiatowych( Ja i moja rodzina) czy też wojewódzkich (konkursy czytelnicze, konkurs o ruchu drogowym).

 

Innym ciekawym aspektem życia szkoły są imprezy okolicznościowe, zabawy, akademie, czy też prace na rzecz szkoły. Każdego roku odbywają się wycieczki szkolne, o czym świadczą zdjęcia, notatki i widokówki umieszczone w kronice. Szkoła jest nierozerwalnie związana ze środowiskiem lokalnym, i to nie tylko z rodzinami swoich aktualnych uczniów. Placówka oświatowa pełni rolę małego centrum kultury.

Przez cały okres swojej działalności szkoła ma duże oparcie w Radzie Rodziców, która zawsze służy pomocą w organizowaniu wielu elementów życia uczniowskiego. Trzy podmioty: uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice razem tworzą Szkołę Podstawową w Krzywej.

Szkoła daje podstawy do zdobywania dalszej wiedzy oraz stwarza warunki do nawiązywania przyjaźni, które często trwają całe życie.

                                                                   mgr Lucyna Obłój