Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295639
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

rok szkolny 2016/2017

1. Harmonogram działań dotyczących tworzenia i wdrażania programu poprawy efektywności kształcenia

 

L. p.

Zadania

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

1.

Zapoznanie rady pedagogicznej  z wynikami sprawdzianu szóstoklasisty

Czerwiec 2016 r.

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i wych. klas

 

2.

Analiza wyników sprawdzianu

Wrzesień 2016

Wszyscy nauczyciele dyrektor szkoły

 

3.

Opracowanie PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

Wrzesień 2016

p. A. Bernat,

p. K. Metanowska,

p. L. Obłój

p. A.Wysoczańska

p. B. Kowal

p. E. Szynkiewicz

 

4.

Przedstawienie PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA RADZIE PEDAGOGICZNEJ

Wrzesień 2016

Dyrektor szkoły

 

 

5.

Zatwierdzenie programu poprawy efektywności kształcenia

Wrzesień 2016

Dyrektor szkoły

 

6.

EWALUACJA PROGRAMU - MONITOROWANIE

Na bieżąco

Zespoły nauczycieli, wychowawcy klas

 

 

II. Cele programu

1.Zintegrowane działania dyrektora, rodziców, nauczycieli oraz pedagoga szkolnego  na rzecz podniesienia efektywności kształcenia.

2.Systematyczne monitorowanie i diagnozowanie obszarów kształcenia.

3.Wdrażanie wypracowanych metod mających na celu poprawę efektów kształcenia.

4.Pozytywne motywowanie uczniów do nauki.

5.Ukazywanie właściwych postaw skierowanych na osiąganie sukcesu.

 

 

 

 

III. Zadania prowadzące do poprawy efektywności kształcenia

A. ZADANIA DLA DYREKTORA SZKOŁY

L.p

Obszar sfery działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowie-

dzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja 

1.

Organizacyjna

1. Organizowanie pracy szkoły sprzyjającej podnoszeniu efektywności kształcenia

a) dostosowanie planów pracy do możliwości uczniów

b) stosowanie  zasad BHP w tygodniowym planie zajęć

c) wypełnianie czasu oczekiwania dziecka na dowóz poprzez umożliwienie mu udziału w różnych obszarach aktywności pozalekcyjnej (biblioteka, zajęcia w sali zabaw oraz zajęcia terapeutyczne z pedagogiem szkolnym oraz zajęcia wyrównawcze

Dyrektor szkoły

Cały rok

Zasięganie opinii Rady Pedagogicznej oraz uczniów    ( rozmowy)

2. Wspieranie Rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia metod pracy nauczyciela

a) uwzględnianie w planie WDN-u  ofert mających wpływ na podniesienie efektywności kształcenia:

szkolenie rady pedagogicznej nt. Praca z uczniem zdolnym.

Dyrektor szkoły

IX     2016 r.

cały rok

 

 

 

 

 

 

XI 2016

Zasięganie opinii Rady Pedagogicznej

3. Sprawowanie  nadzoru pedagogicznego skierowanego na podnoszenie efektywności kształcenia

a) prowadzenie  obserwacji zajęć diagnostycznych nastawionych na sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów

b) analiza planów pracy nauczyciela pod kątem realizacji podstawy programowej

c) okresowe monitorowanie realizacji podstawy programowej

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

Zgodnie z harmonogramem obserwacji zajęć

 

 

na bieżąco

IX 2016 r.             II 2017 r.

Sprawdzenie i zatwierdzenie planów

 

 

B. ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

L.p

Obszar sfery działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowie-

dzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja 

1.

Dydaktyczna

1. Analiza programów nauczania pod katem możliwości realizacji podstawy programowej

a) znajomość aktualnej podstawy programowej

b) planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej oraz standardów wymagań

c) dobór odpowiednich metod i narzędzi z naciskiem na metody aktywizujące

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

  

 

 

 

Cały rok

Analiza dokumentów nauczyciela

2. Organizacja procesu dydaktycznego nastawionego na poprawę efektywności kształcenia

a) prowadzenie wstępnej diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów klasy I-VI oraz diagnoza wstępna w ,,0”

b) prowadzenie diagnoz przedmiotowych w kl. IV-VI

c) koncentracja działań nauczycieli ukierunkowana na kształcenie umiejętności ucznia w zakresie:

ODBIÓR WYPOWIEDZI I WYKORZYSTANIE ZAWARTYCH W NICH INFORMACJI

- praca z tekstem na każdym przedmiocie ( czytanie, pytanie, odpowiedź)

-zwracanie uwagi na bardzo dokładne czytanie całego tekstu, zadawanie pytań i  udzielanie poprawnych odpowiedzi do czytanego tekstu, udział w konkursach czytelniczych,

- czytanie różnych tekstów literackich i użytkowych

TWORZENIE WYPOWIEDZI

- zadawanie różnorodnych form wypowiedzi pisemnej na zadany temat

- systematyczne sprawdzanie prac pisemnych w zeszytach przedmiotowych

- zwiększenie ilość ćwiczeń dotyczących stosowania form gramatycznych oraz ich funkcji w różnych formach wypowiedzi,

-zwrócenie uwagi na odpowiednią kompozycję i układ graficzny  wypowiedzi pisemnej zgodny z wymogami danej formy gatunkowej w wypowiedzi pisemnej

- zwrócenie uwagi na poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną wypowiedzi pisemnych,

ANALIZA I INTERPRETACJA TEKSTÓW KULTURY

-czytanie utworów literackich,

-wskazywanie osoby mówiącej w utworach poetyckich, głównej myśli, motta lub przysłowia,

-wyszukiwanie środków poetyckich:

-porównań

-przenośni

-epitetów

-wyrazów dźwiękonaśladowczych

 

Doskonalenie Umiejętności

Znajomość

a) budowa wiersza:

-podział na strofy i wersy

-rymy i rytmy

b) rodzaje utworów literackich:

-wiersze rymowane i wolne

 

ROZUMOWANIE I TWORZENIE STRATEGII

 

-zwiększenie liczby zadań tekstowych,

- na lekcjach i zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych

-zwiększyć ilość zadań wymagających logicznego myślenia, rozumowania i tworzenia różnego rodzaju strategii

- wymaganie od ucznia uzasadnienia swojej odpowiedzi

- na zajęciach często ćwiczyć działania na ułamkach zwykłych i badanie własności figur geometrycznych WYKORZYSTANIE  I TWORZENIE INFORMACJI

- uczenie  korzystania z różnego rodzaju informacji zawartych w tabelach, diagramach, wykresach, mapach instrukcjach, gazetach

-tworzenie informacji w oparciu o w/w źródła

 

 

Nauczyciel klas I-VI, kl. ,,0” oraz PPPP

 

 

Nauczyciele

przedmiotowcy

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonista

 Wszyscy nauczyciele,

n-l biblioteki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel j. polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki,

Informatyk, polonista,

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele Matematyki, Techniki, Przyrody Historii, J.Polskiego

X 2016 r.

 

XI 2016 r.

 

 

 

IX-X 2016 r.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

Test diagnostyczny

 

 

 

 

Test diagnostyczny dla uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie w r.szk. 2016/2017

 

 

 

 

Zwiększenie ilości przeczytanych książek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie i nagradzanie uczniów na apelach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywiad z nauczycielem i uczniem

 

 

 

- udostępnianie uczniom możliwości korzystania z komputera,

 

 MODELOWANIE MATEMATYCZNE

- rozwiązywanie problemów praktycznych, bliskich życiu ucznia i jego rodziny( np. zużycie prądu, wody, malowanie mieszkania, grodzenie)

- stwarzanie sytuacji problemowych dających możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce

- zachęcani uczniów do rozwiązywania zadań domowych

- na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych zwiększenie ilości zadań związanych z sytuacjami bliskimi życiu ucznia ( zakupy, podróż, remont mieszkania itp.)

SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA

-zwiększyć ilość zadań dotyczących liczenia na konkretach,

-zwracać uwagę na tempo pracy na lekcji i umiejętność gospodarowania czasem.

- zwracać uwagę na systematyczną prace w domu,

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

- podczas zajęć należy pracować nad rozwijaniem umiejętności wyszukiwania informacji w tekście np. zdania typu ( prawda -fałsz, dobieranie tytułów do tekstów, uzupełnianie luk w zdaniach, udzielanie odpowiedzi na pytania, test wyboru),

-należy systematycznie wzbogacać słownictwo,

-wykorzystanie różnego typu tekstów odzwierciedlających różnorodność sytuacji życia codziennego,

- zachęcanie do słuchania audiotoków anglojęzycznych,

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel j. angielskiego

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Dostosowa-nie pracy z uczniem o specyficznych problemach edukacyjnych

a) opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym z uczniem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych

b) wspieranie rodziców w pracy z uczniem zdolnym i z uczniem mającym trudności edukacyjne

c)stopniowanie  trudności zadań,

d) zorganizowanie zajęć z pedagogiem szkolnym dla uczniów ze specyficznymi trudnościami szkolnymi

Wszyscy nauczyciele oraz pedagog szkolny

W miarę potrzeb,

Analiza dokumentacji dziecka, opinie z poradni rozmowy z uczniem, analiza zadań domowych i prac klasowych

2.

Współpraca z rodzicami

1. Wspomaganie rodziców w procesie wychowywania dzieci

a) włączanie rodziców do pracy w szkole,

b) pedagogizacja rodziców ukierunkowane na umiejętność pracy z dzieckiem w domu

c) organizowanie spotkań pedagoga szkolnego z rodzicami

d) indywidualne rozmowy z rodzicami

Wszyscy nauczyciele, dyrektor szkoły, wychowawcy klas, pedagog szkolny

Cały rok

 

2 x do roku

 

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

w miarę potrzeb

Analiza, realizacja programu WDN

 

C. ZADANIA DLA RODZICÓW

L.p

Obszar sfery działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowie-

dzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja 

1.

Dydaktyczna

1. Organizacja procesu dydaktycznego nastawionego na poprawę efektywności kształcenia

Koncentracja działań rodziców nastawionych na rozwój umiejętności ucznia w zakresie:

a) Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

- zachęcanie do korzystania z biblioteki

- prowadzenie rozmów z dzieckiem na temat przeczytanego tekstu

Tworzenie wypowiedzi

- stworzenie dziecku odpowiednich warunków do odrabiania lekcji ( miejsce, czas, oświetlenie)

- kontrolowanie dziecka w zakresie systematycznego odrabiania

  zadań domowych

-pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych

 Rozumowanie i tworzenie strategii

- odpowiadanie dzieciom na postawione przez nie pytanie

- zachęcanie do korzystania z różnych informacji

-wykorzystanie różnych gier planszowych

 

 Wykorzystanie i tworzenie informacji

- zachęcanie do korzystania z różnych słowników , encyklopedii i programów multimedialnych

- zachęcanie dzieci do korzystania z biblioteki wspólnie z rodzicem

-  szukanie potrzebnej informacji np. w instrukcji obsługi, ulotce ,gazecie

 

 

 

 

 

Rodzice, prawni opiekunowie

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Ankieta skierowana do dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności korespondowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowa z rodzicami obserwacja zaradności życiowej dzieci

 

 

 

2.

Opiekuńczo - wychowawcza

1. Podnoszenie świadomości rodziców w zakresie wpływu higienicznego stylu życia na sukcesy w nauce

a) wspólnie z dzieckiem planowanie aktywności dziecka w ciągu dnia

b) dbanie o frekwencję

c) organizowanie miejsca pracy i wypoczynku dziecka ,

- wspólne z dzieckiem spędzanie czasu wolnego od pracy i nauki,

- wspólne spożywanie zdrowych posiłków

- zachęcanie dzieci do zabaw  na świeżym powietrzu

 

 

 

 

 

Rodzice, prawni opiekunowie

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Analiza dziennika

 

Systematyczne dostarczanie usprawiedliwień

3.

Współpraca ze środowiskiem

1. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym

a) nie podważanie autorytetu nauczyciela

b) systematyczny kontakt rodziców z nauczycielami,  wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym

 

Rodzice, prawni opiekunowie

Cały rok

 

 

 

 

 

W miarę potrzeb

Analiza dziennika

 

D. ZADANIA DLA UCZNIA

L.p

Obszar sfery działań

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Osoba odpowie-

dzialna

Terminy

Monitoring i ewaluacja 

1.

Dydaktyczna

1. Organizacja procesu dydaktycznego ukierunkowanego na poprawę efektywności kształcenia

Koncentracja działań uczniów ukierunkowana na podniesienie poziomu umiejętności w zakresie:

Odbiór wypowiedzi i zawartych w nich informacji

- codzienne czytanie na głos przez 10-15 minut

- systematyczne wypożyczanie i czytanie  książek z biblioteki

-udział w konkursach czytelniczych

 

Tworzenie wypowiedzi

- staranne prowadzenie  zeszytów przedmiotowych

-dbałość o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną prac pisemnych

- systematyczne odrabianie prac domowych

 Rozumowanie i tworzenie strategii

-aktywne i uważne uczestniczenie w  lekcjach

- odważne i kulturalne przedstawianie swojego zdania na dany temat 

-doskonalenie argumentowania

 Wykorzystanie i tworzenie z informacji

- świadome korzystanie z oferty programów telewizyjnych

- umiejętne korzystanie z encyklopedii i programów multimedialnych

-właściwe wykorzystanie internetu

 

Modelowanie matematyczne

- doskonalenie sprawności rachunkowej

- posługiwanie się mapą, wykresem diagramem,zegarkiem,termometrem,kalkulatorem,

 

 

 

Uczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie liczby wypożyczeń      analiza kart czytelniczych)

 

Analiza zeszytów

Rozmowa z uczniem 

3.

Współpraca z nauczycielami i rówieśnikami

1. Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktycznym

a) aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

b) pomoc słabszym kolegom w nauce

c) punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne

Uczeń

Cały rok

Analiza dzienników