Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 273352
  • Do końca roku: 28 dni
  • Do wakacji: 201 dni

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkrzywa.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Szlegier, e-mail: szkolakrzywa@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 768188958. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej w Krzywej , Krzywa 52


1) Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne od bramy głównej oraz wejście boczne,  wejście (od strony parkingu) oraz wejście po schodach zewnętrznych. Dwa wejścia umożliwiają dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu . Wejście boczne od strony bramy głównej oraz wejście od parkingu po podjeździe dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest dwukondygnacyjny, duża ilość schodów na tych poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim, do dyspozycji pozostaje parter.


2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Jedna toaleta jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich na parterze. W korytarzu zamontowane są poręcze , przy schodach do piętra przeznaczonych dla klas VI-VIII. Wejście do sekretariatu , stołówki szkolnej oraz klasy 0 prowadzi przez schody z korytarza. Przy schodach znajduje się poręcz.         

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych na terenie szkoły jak i na parkingu po drugiej stronie ulicy szkoły.


5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

 

Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa w Krzywej
Krzywa 52, 59-225 Chojnów
adres e-mail: szkolakrzywa@wp.pl
nr tel.: 768188958