Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295669
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - KLASA I

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Chojnów z dnia 31 stycznia 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególnych etapach edukacji ( klasa I) na rok szkolny 2023/2024.
 
Dalszym procesem jest złożenie w terminie 25-27 kwietnia 2023 r. oświadczenia woli rodziców/opiekunów prawnych ( dzieci spoza obwodu SP w Krzywej).
Po złożeniu stosownych oświadczeń 28 kwietnia 2023 r. komisja rekrutacyjna przekaże do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Oświadczenia należy składać bezpośrednio do szkoły lub skanem z podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych na adres e-mail szkoły: spkrzywa@gmina-chojnow.pl TYLKO W TERMINIE WYZNACZONYM  25-27 kwietnia 2023 r. Oświadczenia, które wpłyną przed lub po terminie nie będą brane pod uwagę.