Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 295682
 • Do końca roku: 312 dni
 • Do wakacji: 119 dni

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w bibliotece szkolnej, które musimy przestrzegać przy oddawaniu podręczników szkolnych.

 

 

Procedura funkcjonowania  biblioteki szkolnej  w Szkole Podstawowej w Krzywej

 

            WYTYCZNE  SPRAWIE DZIALALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz  przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust,  oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy  (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po  każdym przyjęciu książek i podręczników zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.
 4.  W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.

Pozostali stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.

 1. 5.   W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 2 tygodnie  i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Okres kwarantanny  przyniesionej książki wynosi 14 dni.
 2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 3.  Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami  stosuje się  rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się  preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
 5. Obsługa czytelnika jest  ograniczona do minimum. W wyznaczonym  w szkole miejscu, podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór czytelnika.
 6. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły  zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 7. Szkoła  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 8. Szkoła  kontaktuje się rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 9. Przypomina się  uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).
 10. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do dokonania  wpłaty na podane konto szkolne lub dokonać zakupu nowych podręczników i książek.
 11. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę  i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 12. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 13. Nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły wyznacza miejsce do przechowywania książek w czasie kwarantanny.
 14. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów, np.
  - podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.
  - książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, podane wszystkie tytuły książek wraz z numerem inwentarza  przy każdej z tych książek) zostają zapakowane do folii ochronnej; następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.
 15. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/